1. Algemeen

Limburgse Schone hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Limburgse Schone houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd zijn
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Limburgse Schone zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Cindy Schoenaerts
 • Contactadres: Hoogkantstraat 5, 3690 Zutendaal
 • Emailadres: info@limburgseschone.be

 

 1. Verzameling van persoonsgegevens

Limburgse Schone houdt alleen gegevens bij van onze klanten, onze personeelsleden, onze leveranciers en bezoekers van onze website.

Wie dus ooit een offerte vroeg of een bestelling deed bij Limburgse Schone komt automatisch in het boekhoudsysteem, en wordt beschouwd als klant, en gaat uitdrukkelijk akkoord met de algemene en specifieke voorwaarden.

We verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, geslacht, geboortedatum, e.d. Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak.

Limburgse Schone zal op geen enkel moment gegevens verzamelen van surfgedrag op onze websites. Gegevens van online betalingen worden alleen bewaard voor zoverre deze relevant zijn voor de boekhouding. Limburgse Schone zal de opgegeven emailadressen gebruiken om elektronische offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen, facturen en uittreksels uit de boekhouding te sturen. Gegevens van minderjarigen worden door ons niet verwerkt

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw gegevens gebruikt voor administratieve doeleinden; om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we u bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen, de betaling van afgenomen producten/diensten regelen, een pakket naar het juiste adres versturen.

In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we u veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen. Om u bijvoorbeeld een voorstel te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Om u aldus relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Tot slot gebruiken wij uw gegevens in geval van beslechting van een eventueel geschil.

 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Limburgse Schone heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens uit de boekhouding te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en tegen verlies of diefstal. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden:

 • Alle personen die namens Limburgse Schone van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Limburgse Schone zal ieder eventueel lek onmiddellijk melden aan de bevoegde instanties.

 

 1. Bewaartermijn

Limburgse Schone bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden

Indien u geen informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, dan kan u op elk moment en zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door de link “uitschrijven” te volgen in onze mailing of door ons op een andere – bij voorkeur schriftelijke manier – te contacteren.

 

 1. Verstrekking aan derden

Limburgse Schone geeft nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Limburgse Schone heeft accounts op sociale media en kan gerichte acties ondernemen op deze sociale media, maar die gegevens worden door ons niet gecontroleerd noch opgeslagen, noch gebruikt.

 

 1. Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

Ook kan u zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens en kan u een verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Om dit recht uit te oefenen, dient u een duidelijk verzoek te richten aan Limburgse Schone (Hoogkanstraat 5, 3690 Zutendaal) waarin helder staat wat u wenst te weten, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van uw identiteitskaart bevatten. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, zullen wij zo snel als mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde van uw gegevens te bewaren en dit voor bepaalde doeleinden.

 

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op het hoger vermelde adres. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.privacycommission.be/nl

 

 1. Wijziging privacyverklaring

Limburgse Schone kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Ga daarom regelmatig dit document na. De laatste wijziging gebeurde op 27/02/2021.

 

Deze website gebruikt cookies. Door op "OK" te klikken gaat u hiermee akkoord.